Paøíž, èerven 2002
základní informace. C.V.
zde budou ukázky mých fotografií. Fotografování je to, co mne v poslední dobì velmi baví.
stránky, které navštìvuji a doporuèuji.
Hi and sorry. My pages are not redy yet. Come later, please.
audiovizuální tvorba, navigaèní systémy, geoinformaèní systémy, životní prostøedí, turistika, fotografování, technika, telekomunikace, ham radio, média. To vše je mi blízké.
Ahoj, stánky se pøedìlávají. Pøijïte prosím pozdìji.
!Hola! Jo preparo este parte. Excusar me.
Guten Tag. Ich arbeite an deise Seite, enschuldigen mich.
to, co mì baví a co dìlám, nebo bych chtìl dìlat. Jsem otevøen nabídkám.